Allmänt klotter? - Om gränsdragningen mellan minnesanteckningar och allmänna handlingar i 2 kap. 12 § TF, med jämförelse mot dansk, norsk och finsk rätt.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Offentlighetsprincipen är en grundläggande förutsättning för den svenska demokratiska rättsstaten, som garanterar allas rätt att ta del av allmänna handlingar. Ett av undantagen från vad som klassificeras som allmänna handlingar är minnesanteckningar. Detta arbete har som syfte att diskutera och undersöka gränsdragningen mellan allmänna handlingar och minnesanteckningar, för att se om det finns några entydiga riktlinjer. Genom studier av den historiska utvecklingen och lagmotiven för dagens lagstiftning, jämförs den svenska rätten med den danska, norska och finska för att se vilka likheter som finns i lagstiftningen. Sveriges lagstiftning har präglats av grundlagsskydd sedan 250 år tillbaka, medan Norge och Finland enbart grundlagsskyddat offentlighetsprincipen och Danmark helt valt att låta offentlighetsprincipen regleras av vanlig lag. Sveriges lagstiftning är generellt sett väl avvägd, även om det är svårt att hitta tydliga riktlinjer, mer än de i lagtexten, för när en minnesanteckning övergår till att utgöra allmän handling. Jämfört med övriga länder är Sveriges offentlighetsprincip mer långtgående, med färre undantag för vad som kan betraktas som en minnesanteckning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)