Föräldrars inflytande i förskolan : en studie kring föräldrars tankar och uppfattningar om föräldrasamverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

Författare: Victoria Broberg; Carolina Laakso; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: BakgrundHär presenteras först ett historiskt perspektiv gällande föräldrars inflytande över tid. Därefter följder ett avsnitt där vi tar upp vad tidigare och aktuell forskning inklusive vetenskapliga artiklar säger gällande ämnet. Avslutningsvis presenterar vi den utvecklingsekologiska teorin som vi valt för studien.SyfteSyftet med studien är att undersöka om och på vilket sätt föräldrar önskar att vara med och påverka verksamheten i förskolan samt hur deras samverkan kan främja barns utveckling och lärande.MetodVi har gjort en kvalitativ studie med intervjuer av sex föräldrar i tre förskolor. Vi har sedan analyserat och bearbetat materialet och därigenom fått fram ett resultat.ResultatVi kommer först ta upp föräldrarnas uppfattning om begreppen delaktighet och inflytande. Sedan tar vi upp vad föräldrarna anser är viktigast gällande en god samverkan mellan förskolan och hemmet. I nästa avsnitt beskrivs föräldrars åsikter och tanker kring vad det vill och vad de har möjlighet att påverka. Områden som nämns är barns vardag och stora barngrupper. Avslutningsvis besvaras resultatet gällande föräldramöte, om vad föräldrarna anser om upplägget och varför inte närvaron är hög på dagens föräldramöten. Vårt resultat visar att samtliga föräldrar vill ha inflytande och vill även vara delvis delaktiga i deras barns verksamhet. Merparten av föräldrarna känner att de faktiskt redan är det. Föräldrarna vill inte ha informationsmöten utan aktiva och informella möten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)