Kartläggning av miljöpåverkan för aluminium- och stålprodukter : En jämförande livscykelanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Författare: Agnes Kübar; Julia Nyström; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Dagens samhälle efterfrågar och kräver i allt större utsträckning en transparens vad gäller företags påverkan på miljön. Detta då medvetenheten kring betydelsen av hållbarhet, och i synnerhet företagens roll i hållbarhetsfrågor, ökar hos allmänheten. Det finns idag förväntningar på att företag presenterar handlingsplaner för hur de tar ansvar för sin påverkan på miljön. Livscykelanalys (LCA) är ett verktyg för att studera och redovisa den miljöpåverkan som uppstår, samt de resurser som tas i anspråk, under en produkts livscykel. En LCA kan utföras i form av vagga till grav eller i from av vagga till grind. I en vagga till gravanalys studeras livscykeln från råvaruutvinning till bortskaffande eller återvinning, och i en vagga till grind analys studeras livscykeln från råvaruutvinning till färdig produkt. I denna studie har en LCA i form av vagga till grind utförts för 8 produkter hos ett företag inom telekombranschen med syftet att undersöka potentiell miljöpåverkan från dessa produkter avseende klimatförändring, mätt i kg CO2 eq. För att genomföra LCA och beräkna miljöpåverkan i denna studie används LCA programmet SimaPro från Pré tillsammans med data från Ecoinvent. LCA konstateras vara ett användbart verktyg för att beräkna potentiell miljöpåverkan, och att implementation med hjälp av befintliga LCA-program är fördelaktigt inom små och medelstora företag. Om företag väljer att implementera LCA kan de även dra fördelar ur ett marknadsföringsperspektiv eftersom de då kan påvisa kännedom om sina produkters miljöprestanda. Resultatet av arbetet visar på att störst miljöpåverkan finns hos Aluminiumprodukt (P:CN) då den enbart består av primärt material och produceras i Kina. Minst miljöpåverkan har Stålprodukt (S:DK), som enbart består av sekundärt material och produceras i Danmark och Finland. Andelen primärt respektive sekundärt material hos en produkt visar sig ha stor betydelse för dess miljöpåverkan, liksom vilka energikällor som används för att producera den elektricitet som krävs för att producera produkterna. De slutsatser som dras är att implementering av LCA med hjälp av LCA program är fördelaktigt inom denna typ av företag då det underlättar svårigheter med datainsamling och belyser vilka produkter som är att föredra ur ett miljöperspektiv. Rekommendationer till fortsatt arbete är att undersöka de osäkerheter som finns i analysen för att kunna eliminera eller validera dessa för att kunna förfina resultaten ytterligare. Vidare rekommenderas att utöka analysen till en fullständig vagga till grav LCA samt inkludera fler miljöpåverkanskategorier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)