Vi måste också lita på att vi som medmänniskor gör skillnad genom att bara lyssna

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Varje år tar 1 500 människor sitt liv i Sverige vilket gör självmord till en av de vanligaste dödsorsakerna bland unga. Trots att nollvisionen för suicid kom under 1990-talet och nationella rådet publicerade ett program med nio förebyggande åtgärdspunkter, förblir siffran oförändrad. Syftet med studien är att undersöka preventionsarbetet i den ideella organisationen Suicide Zero och lyfta fram deras huvudsakliga arbete. Studien grundar sig i en kvalitativ intervjuundersökning med aktiva medlemmar i föreningen. Genom intervjuer, litteraturstudier och tidigare forskning inom området har jag tagit del av kunskap om suicid och det förebyggande arbete som görs för att kunna nå en nollvision. Utmärkande faktorer i studien har varit suicid som ett samhällsproblem, psykisk ohälsa samt riskgrupperna unga och äldre. Analysen utgår från Durkheims teorier om den sociala integrationsgraden samt Beskow och Nygrens preventionsteorier. Resultatet har även analyserats med referenser till nyare forskning om självmord som olycka och självmord på grund av isolering från samhället. Betydelsen av att betrakta självmord som ett grundläggande samhällsproblem har kunnat styrkas av Durkheims teorier, annan relevant forskning och det empiriska materialet. Självmordsförsök och självmordstankar går att förebygga. Den allmänna kunskapsnivån om självmord måste bli bättre och mer forskning behövs för att förstå varför människor begår självmord.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)