Hur pedagoger erfar utomhuspedagogik i ljuset av elevernas lärande

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning: FrågeställningarHur kan arbetet med utomhuspedagogik ge förutsättningar för alla elevers lärande i en grupp?Vilka hinder/dilemman upplever pedagoger med att främja hela klassens lärande i denutomhuspedagogiska verksamheten? Hur förebygger/bemöter pedagoger eventuellahinder/dilemman?MetodVi har valt en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med vilka vi förhoppningsvis kanbelysa utomhuspedagogikens komplexitet och potentiella för- och nackdelar för att främjasamtliga elevers lärande. Vi väljer att genomföra en semistrukturerad intervju med ettförutbestämt frågeområde och öppna följdfrågor beroende på vilka svar vi får fram underintervjuns gång. Intervjuerna bandas för att underlätta vår bearbetning av materialet, vikompletterar dock med papper och penna för att reservera oss för eventuellt dåliginspelningskvalitet.ResultatVårt studieresultat visar att utomhuspedagogiken erbjuder en mångfald av möjligheter vilket istörsta utsträckning når alla barn. Utomhuspedagogik är en arbetsform vilket de flesta serpositivt på och har svårt att ange svårigheter med. De hinder som pedagoger dock betonar kande anpassa sig efter och bemöta vilket medför att undervisning ute skapar förutsättningar förpositivt lärande för alla.Betydelse för läraryrketUtomhuspedagogik anser vi har stor betydelse för läraryrket då arbetsformen är uppskattad avbarnen genom den variation den erbjuder i form av konkreta samt sinnliga upplevelser och attden bygger på lust och fantasin hos barnet. Att dessa faktorer har en stor inverkan på lärandeti positiv anda är vår övertygelse, vilket vi ser är av betydelse för pedagogens uppgift.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)