Faktorer som förklarar marknadspriset för skogsfastigheter i Kalmar län

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Sammanfattning: Med jämna mellanrum byter skogsfastigheter ägare. Arv, gåva, köp och expropriering kräver en fungerande värdering. Värderingarna sköts av personer med erfarenhet, ofta med hjälp av någon av de gängse värderingsmetoderna. För att värderingar skall hålla god kvalitet även då erfaren personal ej finns att tillgå behövs ytterligare metoder. Målet med studien är att undersöka variabler som påverkar priset vid en försäljning av en skogsfastighet. Variablerna används sedan för att sätta ihop en modell för värdering. Denna studie baseras på data från 48 genomförda köp av skogsfastigheter i Kalmar län. Statistiska metoder har använts för att undersöka några variabler i köpeskillingen. Skogliga faktorer, arrondering, vägnätsutbyggnad, avstånd till centralort och arealer har undersökts. Korrelationsanalys och regressionsanalys har använts för att hitta signifikanta samband mellan variabler och pris per hektar. Datamaterialet delades i två delar där fastigheter med hus utgör en kategori och fastigheter utan hus en annan. Variabler med signifikant påverkan har sedan satts ihop till en hedonisk prisfunktion. Resultatet av de analyser som utförts visar att prispåverkande faktorer skiljer sig mellan fastigheter med bostadshus och fastigheter utan. Köpeskillingar för skogsfastigheter utan hus påverkas av medelbonitet, arrondering och virkesförråd per hektar. Skogsfastigheter med bostadshus påverkas främst av avståndet till centralort och virkesförråd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)