Monstret i min spegel : upplevelser av lidande hos personer med body dysmorphic disorder

Detta är en M1-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund  Body dysmorphic disorder [BDD] är en psykiatrisk sjukdom med en prevalens på omkring två procent. Personer med BDD har en negativ kroppsuppfattning och är överdrivet upptagna av något i sitt utseende som upplevs som deformerat eller fult. Diagnos BDD ställs utifrån diagnosmanualen DSM-V och enligt kriterierna skall den negativa kroppsuppfattningen framkalla kliniskt signifikant lidande eller funktionsnedsättning i det dagliga livet. Studier visar att kunskaperna om sjukdomen är bristfälliga och att personer med BDD ofta inte vet vart de ska vända sig för att få hjälp. Syfte Att beskriva upplevelser av lidande hos personer som lever med body dysmorphic disorder. Metod För att besvara studiens syfte tillämpades en allmän litteraturöversikt. 15 vetenskapliga artiklar med relevans för valt ämne selekterades ut efter systematisk sökning, granskning och analysering av artiklar i databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed. Resultat Resultatet presenteras under rubrikerna Självbilden, skammen & copingstrategier, upplevelser av fångenskap och kampen för att få hjälp Slutsats Personer med BDD upplevde ett känslomässigt sjukdomslidande kopplat till negativ kroppsuppfattning, skam och avsky för det egna utseendet. Tvångsmässiga och utseende-relaterade beteenden kunde skapa ytterligare lidande då de tog upp stora delar av vardagen och orsakade hinder till ett fungerande liv. Till följd av detta hade personerna ofta depressiva symtom och upplevde ett livslidande över sin situation. Livet beskrevs som en konstant kamp med suicidtankar och känslor av hopplöshet. Då personerna kände att de inte blev tagna på allvar och inte fick anpassad vård uppstod även ett vårdlidande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)