Kvinnlig och manlig representation i historieläromedel

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att undersöka forskning om kvinnors och mäns representation i historieläromedel. Vår frågeställning är: Vad säger forskningen om representationen av kvinnor och män inom historieläromedlen? Vi har sökt i olika databaser för att hitta framförallt forskningsbaserade artiklar, böcker och rapporter för att finna svar på vår frågeställning. Mycket forskning hittades på området, framförallt internationell sådan om kvinnors och mäns representation i historieläromedel. Vi konstaterar även i vår översikt att forskningen är enig om att kvinnor är kraftigt underrepresenterade i historieböckerna. Läromedelsförfattarna har ett stort ansvar att skriva kompletta läromedel. Det är dock lärarens ansvar att förmedla en jämlik undervisning trots brister i dessa. Vi ser en stor möjlighet till framtida forskning inom detta område där lärare till exempel kan bli intervjuade om hur de undervisar genusmedvetet eller där nyare läromedel granskas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)