Simundervisning på lika villkor? En djupdykning i skolans simundervisning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Författare: Pauline Brink; [2012-03-15]

Nyckelord: simundervisning; simkunnighet; skola;

Sammanfattning: Syfte: Att undersöka hur simundervisningen bedrivs i olika kommuner, vem som håller i undervisningen samt om det finns stödundervisning för icke-simkunniga elever. Jag ville också ta reda på vilken definition av simkunnighet som lärarna i Idrott och Hälsa använder sig av.Teori: RamfaktorteorinMetod: Kvalitativa intervjuerResultat: Min undersökning visar att undervisningen i simning genomförs på olika sätt i de undersökta skolorna. Det finns skillnader framförallt i vilka årskurser simundervisningen äger rum. Likheter finns också med simlärare som undervisar i simhallen och att organiserad stödundervisning finns. De intervjuade lärarna ansåg att ramfaktorer som antal besök i simhallen var ett hinder för att nå kunskapskraven i simning. De flesta eleverna i de undersökta skolorna når kunskapskravet i simning med hjälp av den undervisning som skolan erbjuder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)