"Allt levande hörer samman" : Det kusliga som förenande kraft i Maria Gripes Tordyveln flyger i skymningen och Agnes Cecilia - en sällsam historia

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det kusliga kan skapas och användas i litteraturen. De litterära verk som analyseras är Maria Gripes Tordyveln flyger i skymningen och Agnes Cecilia – en sällsam historia. Analysen utgår från tankar om det kusliga som huvudsakligen återfinns i Sigmund Freuds essä ”Das Unheimliche” (”Det kusliga”) från 1919. Även Viktor Sklovskijs främmandegöringsbegrepp används för att analysera Gripes texter. Studien visar att romanerna främmandegör bland annat naturen och tiden för läsaren, medan det kusliga i dem – som inledningsvis kan uppfattas som hotfullt och farligt – visar sig peka i positiv riktning, mot förening och försoning. Slutsatsen är att det kusliga i Tordyveln och Agnes Cecilia används på okonventionella sätt, vilket leder till en främmandegöring av det kusliga i sig självt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)