Utveckling av webbapplikation för informationshantering i projekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

Författare: Robert Nygren; [2007]

Nyckelord: Web Service; databaser; XML; XSD; XSL;

Sammanfattning: Gain IT Architecture & Solutions AB (refereras till som Gain IT) är ett litet Huskvarnabaserat IT-företag. De är verksamma inom de tre affärsområdena produkt, konsult och service. Inom produktområdet sker försäljning av programvaror och deras egenutvecklade webbapplikationer. På konsultsidan erbjuder Gain IT bl.a. utveckling av webbapplikationer. Serviceområdet inriktas bl.a. på support- och helpdesk-tjänster för företag men även support och utbildning för egna applikationer. Gain IT har under en tid planerat att utveckla någon form av webbapplikation för att hantera information i projekt. Den ska kunna hantera olika aktiviteter som kopplas till ett specifikt projekt. Det finns olika typer av ”kommentarer” som kan kopplas till varje aktivitet i ett särskilt projekt. Exempel på kommentartyper är generella systembeskrivningar, anteckningar, beslut och kontaktuppgifter. Utvecklare, projektledare etc. kan på så sätt koppla viktig information till projekt under tiden som ett särskilt projekt bedrivs. Författarens frågeställningar var följande: · Vad består XML Web Services av? · Hur utvecklar man en XML Web Service med Visual Basic 2005 och .NET Framework 2.0? Författarens mål var att utveckla en webbapplikation för informationshantering i projekt. Den skulle kunna hantera olika typer av kommentarer som kopplas till projekt och aktiviteter. Webbapplikationen skulle också byggas med tanke på “service-oriented architecture”, vilket innebär att information ska kunna vara åtkomlig från fler system än bara webbapplikationen. Allteftersom författaren utvecklade projekthanteringsystemet fick han bra synpunkter och ideèr till förslag till förbättringar, avseende webbapplikationen, från personer på utvecklingsavdelningen. Examensarbetet har utmynnat i en välfungerande webbapplikation för hantering av information i projekt. Både författaren och uppdragsgivaren är nöjda med resultatet. Författaren anser även att projekthanteringsystemet kan förbättras ännu mer i framtiden och att ny funktionalitet kan adderas enklare mycket tack vare teknologierna XML, XSD, XSL och Web Service men även pga. god programmeringsteknik har använts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)