Implementering av Lean : motivation och framgångsfaktorer inom detaljhandeln

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Den ökade konkurrensen som skapats under det senaste århundradet har gett upphov till att företag försöker finna vägar för att stärka och bibehålla sin ställning på marknaden. Lean har med åren blivit ett framgångsrikt ledningssystem som spridit sig från Japan och bilindustrin till övriga världen och till andra sektorer. Implementeringsmöjligheterna har diskuterats och analyserats i ett flertal artiklar som beaktar implementeringsprocessen och dess problematik. Den här uppsatsen syftar till att undersöka skillnader och likheter i framgångsfaktorer vid en Lean-implementering, som identifierats i teorin, inom ett detaljhandelsföretag i en svensk kontext. Omfattningen har begränsats för att få en fördjupad förståelse för problematiken kring implementering, därmed saknar studien generaliserbarhet. Studien är utformad som en kvalitativ fallstudie och empirin har inhämtats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har genomförts med personer som arbetar i en och samma organisation men på olika positioner. Respondenterna har sökts genom snöbollsurval, som bygger på att en person föreslår andra respondenter. Teorin har samlats in genom en narrativ litteraturgenomgång, samt referenssökning. Valet av artiklar och böcker är grundat i relevans för det identifierade forskningsområdet. Uppsatsens trovärdighet bygger till stor del på en rigorös metodbeskrivning. Respondenterna i studien är anonyma. Dels på grund av att respondenterna ska kunna svara fritt på frågorna och dels för att inte riskera att läcka några företagshemligheter. Den teoretiska utgångspunkten är Lean thinking, vilket är ett sätt att tänka Lean och har utvecklats från Lean production. Utifrån Lean thinking har vi identifierat motivation till att implementera Lean samt fyra framgångsfaktorer. Motivationen är uppdelad på hårda och mjuka värden, framgångsfaktorerna är ledningens engagemang, de anställdas självständighet, kommunikation och kultur. Ledningens engagemang och kommunikation har visat sig vara det mest betydande vid implementering av Lean inom detaljhandeln i en svensk kontext. De andra faktorerna, medarbetarnas självständighet och kultur, har inte uppfattats som avgörande eller av stor betydelse för implementeringsprocessen. Istället för medarbetarnas självständighet har vi identifierat att medarbetarnas engagemang är av betydelse för att implementeringen ska lyckas. Slutsatsen av denna uppsats innebär att utövare i Sverige bör vara försiktiga när de generaliserar kritiska framgångsfaktorer från internationella artiklar i en svensk kontext.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)