Dokumentationsskyldighet vid internprissättning - en fallstudie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva och analysera företags arbetsprocess för att dokumentera och prissätta interna transaktioner med hänsyn tagen till dokumentationsskyldigheten avseende internprissättning som införs i Sverige 1 januari, 2007. Vidare vill vi undersöka om dokumentationsskyldigheten kommer att underlätta uppfyllandet av armlängdsprincipen. Metod: Denna studie har utförts genom en kvalitativ flerfallstudie, med semistrukturerade intervjuer. Valet av våra intervjuobjekt baseras på geografiskt läge, exporthandel med närstående part och att företagen påbörjat en dokumentation av internpriser. Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska bas redogörs i ett ramverk och ett teoretiskt kapitel, för att ge läsaren en tydligare bild om vad som är riktlinjer, lagkrav och generella teorier om internpriser. Empiri: Det empiriska materialet grundas på tre stora internationella företag med säte i omnejd och att företagen bedriver export med närstående part. Resultat: Fallstudien visar att de undersökta företagen är mer eller mindre klara med sin dokumentation. Tillvägagångssätten har dock sett olika ut. Företagen har stött på varierande problem under dokumentationsupprättandet, vilka har bemästrats. Dokumentationsskyldigheten har påverkat företagen på skilda sätt bl.a. genom förändring av interprissättningsmetod. Samtliga företag är dock överens om att dokumentationsskyldigheten kommer att hjälpa dem att uppfylla armlängdsprincipen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)