Avvikelsen mellan faktisk och förväntad CSP och effekten på företagsvärde : En kvantitativ studie på 185 börsnoterade bolag under en tioårsperiod

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Avvikelsen mellan faktisk och förväntad CSP och effekten på företagsvärde - En kvantitativ studie på 185 börsnoterade bolag under en tioårsperiod   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Anton Tideman och Moa Jakobsson   Handledare: Jan Svanberg   Datum: 2019 – mars     Syfte: Tidigare forskning har undersökt vilken effekt CSP har på företagsvärde med positiva och negativa resultat. I syfte att finna en mer trovärdig mätvariabel har studien utvecklat FFCSP som är avvikelsen mellan faktisk och förväntad CSP för att finna en lösningen på tidigare forsknings motstridiga resultat. Studien syftar till att ett positivt samband mellan FFCSP och företagsvärde existerar.   Metod: Studien antar en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv ansats och longitudinell design över tiden tio år. Det sekundära dataunderlaget är insamlat från Thomson Reuters Datastream och har därefter analyserats i statistikprogrammet SPSS.   Resultat & slutsats: Studiens resultatet ger bevis på att en avvikelse mellan faktiskt CSP och förväntad CSP existerar. Även att FFCSP är ett tillförlitligt och signifikant mått i mätning av CSPs effekt på företagsvärde samt att ett positivt samband uppvisas.   Examensarbetets bidrag: Studiens utformning av variabeln FFCSP har bidragit med en nytt sätt att mäta sambandet mellan CSP och företagsvärde. Även att minska informationsasymmetrin mellan företag och intressenter.   Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att behandla en kortare tidsperiod för att generera ett större dataunderlag. Ett annat förslag är att använda kvalitativa intervjuer för att minska informationsasymmetrin mellan företag och intressenter.     Nyckelord: CSP, företagsvärde, marknadsvärde, marknadseffektivitet, informationsasymmetri  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)