Fitnessindustrins hantering av personuppgifter i samband med införandet av gdpr : En kvalitativ fallstudie av utvalda gym inom fitnessbranchen i Skaraborg

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Den 25e maj i år 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, även kallad ”General Data Protection Regulation” från EU i kraft. Det just nu rådande EU-direktivet som behandlar dataskydd är från år 1995, och mycket har förändrats sedan dess. Därför är det av hög grad aktuellt med en ny moderniserad förordning som passar bättre in i en växande digital värld. I dagsläget är det Sveriges personuppgiftslag, PuL som styr över hur personuppgifter skall behandlas. PuL kommer att ersättas av GDPR och detta kommer att medföra strängare lagar kring informationshantering av personliga uppgifter och även fler rättigheter till varje enskild individ. Ett exempel på det är att personer kommer att kunna ifrågasätta syftet med varför deras data hanteras och hur den skyddas. Det blir samtidigt en utmaning för företag att se över sina IT-system, så att informationen hanteras korrekt och lever upp till de nya regler som GDPR innefattar. I denna studie kommer detta problemområde att behandlas och då främst en djupdykning inom fitnessbranschen. För att kunna genomföra detta har fyra olika gym valts ut och undersökningen kommer att fokusera på hur de hanterar förändringar och utmaningar i sitt förberedande arbete för att uppnå kraven i GDPR. Det kommer även att vara inriktat på vilken typ av hälsodata som samlas in samt den tekniska hanteringen ur ett integritets- och säkerhetsperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)