Växtartrikedomens svar på restaurering av hävdade gräsmarker : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

Sammanfattning: En av de naturtyper med flest antal växtarter i världen är hävdade gräsmarker som är präglade av traditionell skötsel. Denna naturtyp har minskat kraftigt i area och för att förhindra framtida artutdöenden är restaureringsåtgärder viktiga. Syftet med denna rapport var att med hjälp av vetenskapliga publikationer undersöka vilken effekt restaurering av före detta hävdade gräsmarker i norra och centrala Europa har på växtartrikedomen. Mer specifikt undersöktes effekten av olika restaureringsmetoder på totala antalet arter, arttätheten och artsammansättningen. Utöver detta undersöktes vilka faktorer som påverkar möjligheten till restaurering. Resultatet tyder på att restaurering med bete eller slåtter är mest framgångsrik av de olika undersökta metoderna. Restaurering med bete eller slåtter visade sig kunna ha en positiv effekt på totala antalet arter, arttätheten och artsammansättningen. Enbart rensning av träd och buskar var inte en långsiktigt hållbar metod för restaurering eller bevarandet av artrikedomen eller arter associerade med hävdade gräsmarker. Det finns många faktorer som påverkar möjligheten till restaurering och alla är inte entydiga. Något som kan vara intressant att vidare utforska är vilken betydelse de olika artrikedomsmåtten och artsammansättningen har för att kunna optimera restaureringsprojekt. Förutom att restaurering av hävdade gräsmarker både kan bidra till att utöka Natura 2000-nätverket och uppfylla de globala målen, ger det oss mängder med ekosystemtjänster och bevarande av kulturlandskap. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)