Akademisk Stress : Verkligheten av stressfaktorers innebörd

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Akademisk stress bland studenter på universitetet har ökat samtidigt som samhällets krav och förväntningar i arbetslivet intensifieras. Ökningen av akademisk stress skapar behovet att införskaffa mer kunskap om vilka studierelaterade faktorer som kan vara bakomliggande och dess innebörd. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer, och dess innebörd, som är bakomliggande till akademisk stress bland lärarstudenter på universitetet. Metoden i studien var en kvalitativ intervjustudie med en tillhörande semistrukturerad intervjuguide där åtta deltagare intervjuades. Därefter utfördes en tematisk innehållsanalys med tillhörande teman och kategorier utefter deltagarnas svar. Resultatet som framkom i studien var att faktorerna otydlighet, osäkerhet, tidsbrist, stöttning, relevans, fritid och motivation är bakomliggande till akademisk stress bland lärarstudenter på universitetet. Slutsatsen av denna studie är att faktorernas innebörd och dess uppkomst visar att det behövs fortsatta undersökningar med olika inriktningar på tre nivåer: organisatorisk nivå, lärarmässig nivå, och studentnivå. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)