The Value of Relaxation for High School Students

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Författare: Anna Giger; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker om avslappning och massage kan ha en positiv effekt på gymnasieelever. Undersökningen har som mål att ta reda på om det finns ett behov för avslappning och massage i gymnasieskolan. Undersökningen är av kvalitativ form där fokus ligger på intervjuer som sker både innan undersökningen start och efter undersökningens avslut. Under två veckors tid får en klass på en gymnasieskola avslappning och massage i femton minuter varje dag. Utifrån projektets material och en litteraturstudium som innehåller tidigare forskning kommer uppsatsen att diskutera vikten av avslappning och massage i vardagen samt hur den påverkar kroppen. I uppsatsen behandlas även stress och dess samband till varför många unga mår dåligt idag, hur den yttrar sig hos individen samt hur man kan hantera den eftersom det är av vikt för att förstå komplexiteten av ämnet. Vidare påvisas skolans uppdrag att förmedla kunskap kring hälsa och hälsofrämjande aktiviteter samt skapa en förståelse kring stress och stresshantering. Resultatet visar på att många elever i projektet upplever sig vara stressad av skolans krav. Studien visar också på att samtliga elever upplevde avslappningen som något positivt och kände att det fick dem av slappna av och fokusera bättre en kort tid efter själva utförandet. Reliabiliteten av undersökningen är ifrågasatt på grund av dess korta tidperiod samt att den inte är fri från bias och subjektivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)