Undvik chocken : Sjuksköterskans åtgärder för att tidigt upptäcka sepsis

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Problem: Utfallet av att vara infekterad i sepsis är beroende av tidigt insatt behandling. På grund av det snabba sjukdomsförloppet är det avgörande för patientens överlevnad att adekvat behandling ges tidigt i förloppet, detta kräver att sjuksköterskan har kunskap om de tidiga tecknen som uppvisas vid sepsis. Syfte: Syftet var att undersöka vilka åtgärder sjuksköterskan ska vidta för att tidigt upptäcka sepsis hos patienter. Metod: Studien är en litteraturstudie med 13 vetenskapliga artiklar som samlades in och granskades. Resultat och konklusion: Resultatet visar att sjuksköterskans deltagande i utbildning, uppmärksammande av riskgrupper och strukturerade användning av skattningsskalor medförde tidigare upptäckt av sepsis hos patienter, vilket hade betydelse för patienternas mortalitet. Implikation: Litteraturstudien visar att tidigare forskning främst är fokuserad på behandlingsåtgärder, och att det finns lite kunskap om vad sjuksköterskan kan göra för att tidigt upptäcka sepsis. Det behövs därför mer forskning om sjuksköterskans specifika roll för att tidigt upptäcka sepsis samt om vilken skattningsskala som bör användas. Då sepsis är vanligt, svårupptäckt och incidensen ökar, bör sjuksköterskan ha fördjupade kunskaper om sepsis. Mer utbildning om sepsis ska inkluderas i sjuksköterskeutbildningen och som fortbildning på arbetsplatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)