Skönhet och sociala medier : Unga kvinnors upplevelser av skönhetsideal och skönhetsingrepp, samt deras upplevelse av sociala mediers påverkan på dessa

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Skönhetsideal och strävan efter dessa är inte ett nytt fenomen, utan har funnits i olika kulturer och samhällen genom tiderna. Däremot har vi idag nya metoder i form av skönhetsingrepp för att korrigera och uppnå det rådande idealet. Genom dagens sociala medier är det dessutom tillgängligare och lättare än någonsin att påverkas av både skönhetsideal och skönhetsingrepp. Syftet med denna studie var att undersöka unga kvinnors förhållningssätt till skönhetsideal och skönhetsingrepp, samt hur de upplevde att sociala medier påverkade dessa.  Detta gjordes genom åtta semistrukturerade intervjuer med kvinnor i åldrarna 18-29. Materialet analyserades genom en tematisk innehållsanalys som resulterade i temana (och kategorierna) Skönhetsideal (Naturlig skönhet, Idealkropp, Strävan, Skönhetsingrepp), Social påverkan (Trender och normer, Socialt sammanhang, Social feedback, Samhällets dubbelmoral) och Självbild (Införlivade ideal, Självkänsla, Medvetet undvikande). Resultatet visade att kvinnorna upplevde att deras syn på skönhetsideal och skönhetsingrepp utformas genom interaktion med individens sociala omgivning. Genom samhällets trender och normer, social kontext och social feedback uttrycktes, med olika grad av medvetenhet, internaliserade ideal som påverkade kvinnornas självbild och välmående. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)