Idéer i förändring : Förändringar i ideologisk orientering i borgerliga regeringsförklaringar 1976-2010

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

Sammanfattning:

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka om det sätt som svenska politiker talar om och beskriver samhället (framförallt det svenska) på har förändrats över tid. Studiens perspektiv är socialkonstruktionistiskt, vilket innebär att det sätt som politikerna talar om samhället på ses som en del i den ständigt pågående konstruktionen av vårt medvetande om, och därmed av, samhället. Det material som undersöks är fem svenska borgerliga regeringsförklaringar, framförda 1976, 1979,1991, 2006 och 2010. Den textanalytiska metod som används för att analysera dessa regeringsförklaringar är en form av kvantitativ innehållsanalys.

Konkret är studiens syfte att longitudinellt undersöka om det finns skillnader i vilka ideologiska idéer som dominerar i de analyserade regeringsförklaringarna. Detta görs med hjälp av två olika sorters innehållsanalys. Dels jämförs förekomsten i materialet av vissa ideologiskt laddade termer, och dels jämförs andelen i materialet uttryckta ”nyhöger-” (dvs. nyliberala ochnykonservativa) kontra alternativa, främst socialliberala idéer.

Analysen visar att det, mätt på detta sätt, finns betydande skillnader i ideologisk orientering mellan regeringsförklaringarna. Det starkaste resultatet, som också kan ses som en bekräftelse på flera tidigare studier, är ett som pekar på en högervåg – det vill säga en ökning av andelen nyhögeridéer och en korresponderande minskning av andelen alternativa idéer – mellan 1979 och1991. Analysen visar också att andelen nyhögeridéer sedan 1991 varit i det närmaste konstant, men att det från 1991 till 2010 skett en gradvis förskjutning inom dessa nyhögeridéer från utpräglat nyliberala till nyliberala med ett inslag av nykonservativa, vad det verkar närmast nationalistiska idéer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)