Vilka arbetssätt stärker elevers språk- och kunskapsutveckling och hur appliceras dessa arbetssätt i undervisningen?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Vårt syfte är att ge en fördjupad bild av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi har det sociokulturella lärandet i fokus, något vi tror kan påverka eleverna utifrån ett språkutvecklande perspektiv. Vår frågeställning är: Vilka arbetssätt menar forskningen vara stärkande för elevers språk- och kunskapsutveckling och hur appliceras dessa arbetssätt i undervisningen? Vi utgår från vetenskapliga artiklar som är peer-rewied. Med hjälp av specifika sökord som passar in i vår undersökning har vi fått fram vårt material. Vårt resultat redovisar vilka komponenter ett språkutvecklande arbetssätt består av samt hur man arbetar med barnen/eleverna i skolan på ett språkutvecklande sätt. I vår slutsats kunde vi se att genrepedagogiken och cirkelmodellen har tagit stor plats på många skolor i Sverige. Kunskapsöversikten visar hur varierande arbetsformer, lärmiljöer och arbetssätt gynnar elever med svenska som andraspråk, men är lika viktigt för alla elever. Likaså visar kunskapsöversikten att det är viktigt att arbeta interkulturellt, inkluderande och flerstämmigt, för att gynna det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)