Att undervisa andraspråkselever : Betydelsen av lärarens personliga driv för att skapa optimala förutsättningar för elevens språk- och kunskapsutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Sammanfattning:

Idag är en stor andel av eleverna i svensk skola flerspråkiga. Lärarna måste alltså räkna med att eleverna i klassen behärskar svenska språket i varierande grad. Forskning visar att för att andraspråkselever ska få samma chans som förstaspråkselever att mötas utifrån sina förutsättningar och behov, krävs att alla lärare har kunskaper om hur andraspråksutveckling går till och hur man kan planera och genomföra undervisning som är samtidigt språkutvecklande och kunskapsutvecklande. Men lärarutbildningen prioriterar inte dessa ämnen. Inte heller finns det några formella krav på att grundlärare ska ha dessa kunskaper.

 

Genom intervjuer med två lärare i årskurs tre undersöks i föreliggande studie hur stor betydelse lärarnas eget driv har för att skapa förutsättningar för en framgångsrik språk- och kunskapsutveckling för andraspråkselever. Resultatet visar att lärarnas eget intresse och engagemang har en nyckelroll i detta.  

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)