Hydrogen gas in Sweden : Is hydrogen gas a viable energy carrier in Sweden?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Detta arbete innefattar att undersöka hur vätgas kan användas i Sverige, dels för energilagring men även som bränsle för fordon. Den ökande användningen av varierande förnyelsebara energikällor i den svenska energimixen innebär problem med stabilitet i kraftnätet, något som energilagring kan vara en lösning på. Samtidigt finns mål att fasa ut fossila energikällor, exempelvis diesel och bensin, något som transportsektorn är mycket beroende av. Enligt intervjuerna så är ett av de stora hindren för att implementera vätgas i Sverige att det saknas standarder och regelverk. Likaså framkommer det att de intervjuobjektens projekt inom vätgas i nuläget inte är pengamässigt lönsamma. I beräkningarna framkom det att varken det nuvarande fallet eller målfallet leder till lönsamma investeringar. Den sektor som är närmast lönsamhet är transportsektorn som kräver antingen en minskning på 90 % av komponenternas kostnad eller en 10-faldig ökning av priset på fossila bränslen. Slutsatserna dragna i denna studie är att det finns användningsområden för vätgas inom flera områden, bränsle, energilagring och inom industrin, utöver den användningen inom industrin som finns idag. För att ha en hållbar produktion av vätgas bör denna vara med elektrolys som baseras på emissionsfri elektricitet, exempelvis från solceller. De ekonomiska målen, i studien kallat target case, är inte tillräckliga utan ytterligare kostnadsminskningar kommer att behövas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)