Elevhälsa i skolan -en studie av argument och arbetsmetoder

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Sammanfattning Vi har valt att undersöka vilka argument och arbetsmetoder som skolorna har för att främja en god elevhälsa. Vi har utgått från styrdokument, aktuell litteratur och forskning. Vi genomförde sex intervjuer på tre olika skolor. Från varje skola intervjuades en rektor och en lärare. Genom litteraturen och övrigt material har vi försökt ge en övergripande bild av vad en god hälsa egentligen är. Dagens elevers fysiska och psykiska hälsa är relativt god men vårt nuvarande levnadssätt lägger grunden för en framtida ohälsa. För att en god elevhälsa ska råda har vi utav vår forskning funnit att relationen mellan pedagog och elev måste vara god. Skolan bör även integrera föreningar i skolans verksamhet. Syftet med vår undersökning var att undersöka vilka argument som finns för hur elevers rörelse påverkar deras fysiska och psykiska hälsa. Vi har utgått från tre frågeställningar: ·Vilka argument och arbetsmetoder har skolor för en bra elevhälsa? ·Finns det någon skillnad mellan rektorernas argument och pedagogernas? ·Hur förhåller sig skolornas argument gentemot formuleringarna i styrdokumenten?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)