Att komma in i den nya yrkesrollen – Erfarna operationssjuksköterskors upplevelser av nyutexaminerade operationssjuksköterskors kompetens

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård är en skyddad specialistbeteckning enligt Socialstyrelsen. Operationssjuksköterskan innehar en hög kompetens och är verksam inom den perioperativa vården. En kompetensbeskrivning har utarbetats av Riksföreningen för operationssjukvård och Svensk sjuksköterskeförening. Det finns en nationell utbildningsplan med angivna mål som en nyutexaminerad operationssjuksköterska ska ha uppnått vid avslutad utbildning. Den nyutexaminerade går enligt Benner igenom fem olika stadier i sin yrkesutveckling mot att bli en expert inom sitt kompetensområde. Syfte: Att beskriva erfarna operationssjuksköterskors upplevelser av de nyutexaminerade operationssjuksköterskornas kompetens.Metod: Sex stycken operationssjuksköterskor intervjuades och den insamlade datan analyserades därefter med en kvalitativ innehållsanalys. Deltagarna är anställda operationssjuksköterskor på ett universitetssjukhus i Västsverige och har arbetat minst fem år samt har erfarenhet av att handleda och introducera nyutexaminerade kollegor. Resultat: Under studien framkom tre övergripande kategorier med tre tillhörande subkategorier var. Kategorierna är: Ny kunskap skapar möjligheter, Att ha det i sig och Nya rollen. Slutsats: Resultatet tyder på att det generellt finns en upplevelse bland de erfarna operationssjuksköterskorna att de nyutexaminerade operationssjuksköterskorna har goda teoretiska kunskaper men bristande praktiska färdigheter, att de tillför ny kunskap till verksamheten samt att personligheten och tidigare erfarenheter har betydelse för kompetensen. Kompetensutvecklingen sker genom ett kontinuerligt lärande på plats. De nyutexaminerades kompetens kan användas till att utveckla rutiner och bedriva förbättringsarbeten.Introduction: Specialist nurse is a protected professional title according to the National Board of Health and Welfare. The operating room nurse has a high level of competence and works within the perioperative care. A description of competence has been prepared by the Swedish Operating Room Nurses Association and the Swedish nursing association. There is a national curriculum with set goals that the newly graduated operating room nurse must attain in order to graduate. The newly graduated is according to Benner going through five stages on the way to become an expert within the area of competence. Aim: To describe the perception of the newly graduated operating room nurses from the experienced operating room nurses point of view.Method: Six participants were interviewed and this data was analyzed by using a qualitative content analysis. The participants were all employed operating room nurses in a university hospital in the western part of Sweden, had worked for at least five years and had experience in tutoring and mentoring newly educated colleagues.Results: During this study three main categories were identified with three subcategories each. The categories were: New knowledge creates opportunities, To have it in you and The new roll. Conclusion: The result suggests that there is generally an experience among experienced operating room nurses that the newly graduated operating room nurses have good theoretical knowledge but lack of practical skills, that they contribute with new knowledge and that personality and previous experiences have an impact on the skills. Competence development takes place through continuous learning on-site. The competence of the newly graduated may be used to develop new routines and implement improvements.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)