Icke-användare av Umeå universitetsbibliotek : En utvärdering av Umeå universitetsbiblioteks studiemiljö utifrån icke-användarnas perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Ann Holmats; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Umeå universitetsbibliotek är en plats där studenter inte bara kan få tillgång till information och material de behöver, utan det är även en plats där det finns möjlighet att studera. Universitetsbiblioteket har genomfört användarundersökningar, men i dessa framkommer inte icke-användarnas åsikter och det är därför av intresse att undersöka varför somliga studenter väljer att inte studera på biblioteket. Syftet med denne utvärdering var att få en inblick i varför en del inte studerar i universitetsbiblioteket och om brister i studiemiljön eller studenters kännedom om den kan vara bidragande orsaker till detta. Frågeställningarna som skulle besvaras var: Vad är det som gör att studenter inte väljer att studera i universitetsbiblioteket? Är något fel i den nuvarande studiemiljön? Känner studenterna inte till vad biblioteket har att erbjuda? För att besvara frågorna genomfördes en enkätundersökning bland studenter på campus, enkäten var anpassad så att både användare och icke-användare skulle kunna besvara den och enkäten hade en fråga för att kunna se vilka som var icke-användare. Det framkom att icke-användarna överlag hade mycket dålig kännedom om bibliotek och att många av dem inte hade varit där överhuvudtaget. Däremot svarade sällan-användarna och användarna utförligare: de ansåg att det fanns för få platser i biblioteket och att det var en oinspirerande miljö, något som även sades 2010 i bibliotekets egen användarundersökning. Studenterna ville även ha lätt tillgång till kaffe och fika. Mer undersökningar skulle behöva göras om icke-användarna för att få fram mer information om dem så att det gåratt arbeta bättre mot dem gällande bibliotekets studiemiljö. Studiemiljön kan förbättras för användarna och sällan-användarna genom att: Om möjligt mer platser för både grupparbete och enskilt arbete Kaffeautomat i biblioteket Mer konst, växter och textilier för en trevligare, mer inspirerande miljö En del icke-användare skulle kanske gå att nå ut till genom att se över vilka som erbjuds rundturer i biblioteket vid terminsstart eftersom att många av dem aldrig varit på biblioteket överhuvudtaget. Dock verkar det som att icke-användarna till stor del tillhör den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och det kan tänkas att deras informationsbehov ser annorlunda ut gentemot andra studenters. Detta skulle kunna göra att de ej behöver besöka biblioteket för information och därmed inte heller ser det som en plats för studier. De behov dessa studenter har när det kommer till studieplats kanske redan tillgodoses av deras fakultetshus där de ofta studerar vilket innebär att förändringar i Umeå universitetsbibliotekets studiemiljö ändå inte skulle göra att de studerade där.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)