Skynda långsamt- anknytning och separation : En kvalitativ studie om förskollärare och barnskötares syn på barns anknytning och trygghetsskapande vid inskolning

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att synliggöra och diskutera förskollärare och barnskötares val av inskolningsmetoder relaterat till anknytningsteori. Resultatet baserades på kvalitiva semistrukturerade intervjuer med sammanlagt åtta förskollärare och barnskötare. Studiens resultat visar att tre olika inskolningsmetoder praktiseras och att inskolningsmetoden valts antingen lokalt eller centralt. Slutsatsen är att inskolningen behöver individualiseras och utgå från barnets behov och förmåga att knyta an till förskolepersonal för att barnet ska bli tryggt i förskolans verksamhet.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)