Stress och aktivitetsobalans i unga kvinnors vardag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Stress blir ett allt vanligare fenomen i samhället idag som även drabbar den yngre generationen. Skolan ställer ofta höga krav som kan leda till att ungdomarna känner sig pressade. När det är för höga krav eller att tiden inte räcker till kan en aktivitetsobalans i vardagen uppstå. Syftet med studien var att undersöka och beskriva, hur unga kvinnor som går en gymnasieutbildning och uppger sig vara stressade, upplever sin vardag. Syftet var också att beskriva om de unga kvinnorna upplever att de har balans/obalans i sin vardag. En mixad metod användes. Respondenterna fick skriva tidsdagböcker under två vardagar som sedan överfördes till grafer. Tidsdagböckerna kompletterades med en intervju. Deltagarna bestod av åtta unga kvinnor i södra Sverige. Beskrivande statistik och kvalitativ innehållsanalys användes vid databearbetning och analys. Resultatet sammanfattades i fyra kategorier som visade att alla respondenter spenderade största delen av sin vardag i skolan och med studierna. Respondenterna hade brist på fritidsaktiviteter och beskrev upplevelser av stress och otillräcklighet. Aktivitetsobalans var förekommande i respondenternas vardag. Det som orsakade stress var att de unga kvinnorna upplevde höga krav i skolan och att de upplevde tidsbrist för andra meningsfulla aktiviteter. Att synliggöra behovet av balans mellan måsten och meningsfulla aktiviteter i vardagen kan möjligtvis bidra till minskad stress i vardagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)