Perspektiv på förväntningsgapet : En kvalitativ fallstudie av små ägarledda företags och revisorers förväntningar på revisionen

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Den lagstadgade revisionen har anpassats i allt större utsträckning gentemot stora aktiebolag. Detta medför svårigheter för samarbetet mellan revisorer och små ägarledda företag då lagstiftningen inte är helt kompatibel med företagets storlek. För att underlätta samarbetet efterlyser revisorsprofessionen en ny standard som är mer anpassad mot mindre företag. Förväntningarna som företagarna har på revisorernas skyldigheter och ansvar är ofta mer långtgående än revisorns faktiska uppdrag. Skillnaden mellan de förväntningar som finns på revisorns uppdrag och deras faktiska uppdrag kallas för förväntningsgapet. Hur förväntningsgapet ter sig mellan stora företag och deras revisorer är ett väl utforskat område. Men förväntningsgapet mellan små ägarledda företag och deras revisorer är ett relativt outforskat ämne.  Skillnad på förväntningarna skapar problem då revisorns trovärdighet undermineras genom att revisorn inte tillmötesgår förväntningarna. Därför är det viktigt att identifiera och eliminera skillnader i förväntningar. Syftet med denna uppsats är således att skapa en förståelse för hur förväntningsgapet tar sig i uttryck i små ägarledda företag. För att besvara uppsatsens syfte har en kvalitativ ansats tillämpats med djupgående intervjuer med tre revisorer och tre företagare i Skellefteå. Den teoretiska referensramen och resonemanget bygger på en modell av Öhman (2007) som beskriver det kognitiva förväntningsgapet ur ett normativt och deskriptivt perspektiv. En av slutsatserna som framkommer är att revisorerna upplever ett förväntningsgap men arbetar aktivt för att sluta förväntningsgapet. De har lyckats i så hög grad att företagarna inte upplever något förväntningsgap. Förväntningsgapet tar sig dock i uttryck från revisorernas sida genom att företagarna förväntar sig mer rådgivning och stöd än den lagstadgade revisionen kräver. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)