Värdet av att vara aktiv med sitt husdjur hos unga vuxna kvinnor med psykisk ohälsa. -En webbaserad enkätstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Bakgrund: Forskning visar att husdjur bidrar till upplevelse av mening, hälsa och välbefinnande hos äldre, dock behövs studier om vilka värdeupplevelser aktiviteter med husdjur, ger yngre människor. Syfte: Undersöka vilka värdeupplevelser kvinnor med psykisk ohälsa i åldern 18–29 har av att vara aktiva med sitt husdjur, samt undersöka eventuellt samband mellan hälsa och värdedimensioner samt mellan värdedimensionerna. Metod: En webbaserad enkätstudie delades på en Facebook-grupp. Deltagarna skattade värdeupplevelserna med instrumentet OVal-9 och sin hälsa med utvalda frågor från SF-36. Resultat: Studien bestod av 69 deltagare där majoriteten skattade sin allmänna och psykiska hälsa lågt, som yttrade sig i form av energibrist och emotionell instabilitet. I OVal-9 skattades aktiviteter med husdjur som, nödvändiga, de gav uppskattning, bidrog till glädje och avkoppling, samt utgjorde en viktig del för deltagarna. Dock fanns inget samband mellan hälsa och värdedimensionerna. Slutsats: Värdedimensionerna skattades högt, vilket bekräftar tidigare studier. Hälsa skattades lågt men den icke-signifikanta korrelationen mellan värdedimensionerna och hälsa var inte i linje med tidigare studier vilket visar att det behövs ytterligare studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)