Organiseringsprocessen av livsmedelsbutikers hållbarhetsarbete : -En kvalitativ studie om ekologisk hållbarhet och internkommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Inledning: Företag har idag ett större krav på sig att värna om miljön eftersom produktion och konsumtion står för en stor del växtgasutsläpp. Ledning och chefer behöver därför organisera sitt hållbarhetsarbete över hela verksamheten. Detta gör att internkommunikationen blir avgörande för att engagera medarbetarna och skapa hållbarhetstänk på alla nivåer i företaget. Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för hur det ekologiska hållbarhetsarbetet organiseras i svenska livsmedelsbutiker. Utifrån hållbarhetsarbetet undersöks även hur hållbarhetsmålen tillämpas och kommuniceras internt till anställda i verksamheten.  Metod: Denna studie har tillämpat en kvalitativ metod där fyra butikschefer från olika livsmedelsbutiker har intervjuats utifrån ett strategiskt urval. Kompletterande information har även hämtats genom dokumentanalyser från livsmedelskedjornas hemsidor. Metoden valdes för att skapa en djupare förståelse för ämnet. Slutsats: Organiseringsprocessen hos butikerna visar på deras engagemang för det ekologiska hållbarhetsarbetet. Användandet av experter samt styrning med regler, värderingar, delegering samt utbildningar bidrar till engagemang i deras utförande. Det hållbara arbetet och målen kommuniceras främst genom program, möten och utbildningar för att skapa medvetande hos personalen och motivera deras utförande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)