Utveckling av användningsområden för koldioxidlasermaskiner : En fallstudie på PEPAB Produktionspartner AB

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

Författare: Mikael Visuri; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Utvecklingen av nya kostnadseffektivare lasertekniker för materialbearbetning har de senaste åren drivit ner marknadspriset för bäddlaserskärning och tar snabbt marknadsandelar från konventionella lasertekniker inom området. PEPAB Produktionspartner AB specialiserar sig inom legoarbeten i tunnplåt och har två stycken koldioxidlasermaskiner, i vilka de utför bäddlaserskärning. En allt tuffare konkurrenssituation har dock gjort att lönsamheten för detta minskar och företaget sökte alternativa användningsområden för maskinerna. Arbetets syfte var därför att söka möjligheter för hur maskinutnyttjandet i PEPAB:s produktion kan utökas. Målet med arbetet var att identifiera och utvärdera alternativa produktionstekniker till den bäddlaserskärning som utförs i företagets laserceller. För att genomföra detta har en metodik för utveckling av maskiners användningsområden tagits fram. Metodiken grundar sig i en teoretisk referensram och består av fyra steg varav det första är en nulägesbeskrivning. I det andra sätts en riktning för utvecklingsarbetet. I steg tre söks utvecklingsmöjligheter för maskinens användningsområden. Dessa analyseras sedan med avseende på hur de påverkar ett antal viktiga faktorer, bland andra kvalitet, säkerhet och ekonomiska konsekvenser. I det fjärde avslutande steget lämnas förslag till företaget. Metodiken visade sig vara ett bra stöd då den gav en tydlig struktur och såg till att fokus låg på rätt saker i rätt ordningsföljd. Genom att tillämpa metodiken på företaget har fyra alternativa produktionstekniker till bäddlaserskärning identifierats. Vidare har ett snabbspår för bäddlaserskärning identifierats, som ett alternativ, med potential att ge lönsammare produktion i maskinerna. Rekommendationer gällande alternativen har överlämnats till företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)