Vänta, lyssna, nu kan du berätta : En kvalitativ undersökning om förskolepersonalens uppfattningar och strategier kring konflikthantering i förskolan.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med undersökningen var att undersöka hur förskolepersonal i förskolan upplever och förhåller sig till arbetet med konflikthantering barn emellan. Undersökningen tog stöd i det postmoderna perspektivet och framför allt i Lévinas teori. En kvalitativ forskningsansats valdes, med semistrukturerade intervjuer av åtta förskolepersonal. Undersökningsresultatet visade att konflikter mellan barn betraktades som vardagliga händelser och som en viktig del av förskolepersonalens uppdrag samt att kommunikation hade en huvudroll inom konflikthantering för förskolepersonalen. Förskolepersonalen var medveten om vikten av utbildning, kompetenser och utvärdering inom konflikthanteringsarbetet. Undersökningens slutsats var att den intervjuade förskolepersonalen visade engagemang i ämnet och strävade efter att ge barnen de bästa möjliga verktygen för att både hantera sina konflikter och bygga hållbara sociala relationer. Slutsatsen betonade betydelsen av att ge en riktig plats till utvärderingen av förskolepersonalens konflikthanteringsarbete samt att ett gemensamt förhållningssätt inom konflikthantering anses vara mer optimalt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)