REKLAMENS UPPLEVDA TROVÄRDIGHET - En studie om unga kvinnors uppfattning och värdering av reklamens trovärdighet på det sociala mediet Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Studiens huvudsakliga syfte är att studera huruvida unga svenska tjejer mellan åldrarna 20-25 år uppfattar trovärdigheten av reklam på sociala medieplattformen Instagram. Värderas reklamens trovärdighet olika beroende på vilken sorts reklam det är samt hur den förmedlas? Teori: Electronic word-of-mouth, receptionsforskning Metod: Kvalitativ studie Material: Individuella semistrukturerade intervjuer Resultat: Studiens centrala resultat är att reklamens upplevda trovärdighet påverkas av en mängd olika faktorer såsom den upplevda genuiniteten i reklamen, influencers relation till produkten, hur personlig reklamen uppfattas, den uppfattade kommersialiteten i influencers reklam samt hur influencern uttrycker sig i förhållande till produkten som marknadsförs. Reklamen bör även inspirera, men när det kommer till företags egna reklam föredras informerande reklam. Studiens resultat pekar mot att en närmare upplevd relation eller koppling till personen som publicerar innehållet kan tolkas vara fördelaktigt sett till värderingen av trovärdigheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)