Utsläppshandel: Konkurrens- och investeringsfrämjande eller enbart ett ineffektivt styrmedel?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka de svenska företagens syn på den nya situation som uppstår i och med införandet av utsläppsrätter. Vi kommer att studera hur konkurrenssituationen förändras samt hur företagens verksamhet påverkas av det nya systemet och hur denna syn skiljer sig utifrån de olika branschernas förutsättningar. Vi ämnar speciellt försöka undersöka hur det nya systemet påverkar investeringsviljan i miljöförbättrande åtgärder i företagen. Vi har i vår uppsats tillämpat resonemang om marginalkostnadsprissättning samt vilka effekter olika tilldelningsförfarande har som kostnadsfördelare. Intervjuer har genomförts med representanter för Lunds Energi AB och Höganäs AB. Utöver detta har en enkätundersökning skickats ut till 14 av de företag som fått störst tilldelning av utsläppsrätter på Naturvårdsverkets tilldelningslista. Vi har kunnat konstatera att svenska företags investeringsvilja inte nämnvärt påverkas av systemet med utsläppsrätter. Svenska företag har sedan länge tvingats betala skatter och avgifter på utsläpp. Av denna anledning har de flesta svenska företag med stora koldioxidutsläpp redan genomfört investeringar i miljöförbättrande teknik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)