Integration: en fråga om mänskliga rättigheter? : En kritisk studie av Sveriges integrationsstrategi från ett etiskt människorättsperspektiv

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Teologiska institutionen

Sammanfattning: I denna masteruppsats genomförs en kritisk granskning av den svenska integrationsstrategin och dess förenlighet med en etisk förståelse av de mänskliga rättigheterna. Genom en textanalytisk granskning av de statliga propositioner och dokument som ligger till grund för integrationsstrategin analyseras hur väl denna tillgodoser och skyddar flyktingars mänskliga rättigheter. Analysen genomförs med hjälp av två teoretiska perspektiv: ett integrations-perspektiv för att fastställa vilken förståelse av integration som kan återfinnas i strategin och ett etiskt människorättsperspektiv för att göra en bedömning av dess förenlighet med den etiskaförståelsen av de mänskliga rättigheterna som drivs i denna studie. Resultatet visar att strategin har en stadig grund med ett imperativ om flyktingars lika mänskliga värde och lika rätt till rättigheter som medborgare, men att detta inte får gehör i det faktiska genomförandet av strategin. Istället för att bryta flyktingars utanförskap finns det element i strategin som bidrar till att förtryckande strukturer upprätthålls och flyktingars rättighetsskydd försvagas. Även om det inte kan återfinnas någon uttalad avsikt till detta i de granskade texterna är utfallet densamma, vilket gör att strategin inte bedöms vara förenlig med en etisk förståelse av de mänskliga rättigheterna. För att strategin ska kunna bedömas vara förenlig måste starkare åtgärder vidtas än vad som redan görs för att stärka flyktingars rättighetsskydd och lika möjligheter att delta i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)