Self-service business intelligence : Hur företag kan hantera utmaningar vid implementering av SSBI

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Författare: Simon Sprangers; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den starka konkurrensen inom IT-sektorn tvingar svenska företag att vara så effektiva som möjligt, inte minst genom databaserade beslut. En allt vanligare metod för detta kallas SSBI, som står för Self-Service Business Intelligence. Metoden kan hjälpa företag till högre flexibilitet och snabbare beslut. Även om SSBI utlovar mycket, är antalet nya och lyckade implementeringar relativt lågt. SSBI är helt enkelt betydligt svårare att implementera än vad många trott. Denna rapport har undersökt de utmaningar som ofta följer med implementering av SSBI, och hur dessa utmaningar kan hanteras. Utmaningarna har identifierats utifrån en litteraturstudie som efter sammanställning har diskuterats med fyra respondenter med goda kunskaper i ämnet, allt för att bättre förstå hur utmaningarna bäst kan hanteras. Utmaningarna har delats upp i sex kategorier: BI-verktyg, Lagar och standarder, Datakvalitet, Datadefinition, Användare och Datatillgänglighet. Resultatet av rapporten är att många av dessa olika utmaningar har en direkt koppling till varandra, men att var och en måste hanteras på rätt sätt för att en organisation ska lyckas med implementeringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)