Barns inflytande i planerade aktiviteter i förskolan : En kvalitativ studie om några förskollärares resonemang om barns inflytande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien är att få kunskap om hur makt och normer påverkar barns inflytande i förskolan. Vi har valt att rikta fokus mot hur förskollärare ger barn inflytande i planerade aktiviteter inomhus. Studien utgår från en kvalitativ metod där vi intervjuat sex olika förskollärare i direkt anslutning till observationer som vi genomfört av planerade aktiviteter. Med planerade aktiviteter avses de aktiviteter som förskollärare planerar och leder med ett tydligt didaktiskt mål. Det insamlade materialet har analyserats utifrån olika maktbegrepp som hämtats från Michel Foucaults förståelse av makt. Vårt analytiska verktyg för bearbetning av det insamlade materialet har tolkats utifrån Harry Shiers delaktighetsmodell som bygger på Roger Harts “Ladder of participation”. Det är modeller som tillsammans med Paulo Freires teorier pekats ut som användbara i arbetet med barns inflytande. Tidigare forskning lyfter att barn enbart kan få fullt reellt inflytande i den fria leken. Samtidigt som det finns utrymme för fri lek i förskolan är en stor del av barnens tid på förskolan planerad med aktiviteter som förskolläraren och/eller arbetslaget leder. Vår studie visar att barn får inflytande i planerade aktiviteter men att makt och normer kan begränsa barns inflytande då förskollärare har en tendens att styra barn i en önskvärd riktning. Samtidigt finns det en vilja hos förskollärarna att bidra till en verksamhet som låter barn, på både ett verbalt och icke-verbalt sätt, ta plats och kunna påverka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)