Jordbruksmarkens värde inför en oviss framtid : En kvalitativ studie om exploateringen av svensk jordbruksmark

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning: Ur både ett globalt och lokalt perspektiv så exploateras varje år stora arealer jordbruksmark till följd av en ökande urbanisering. Denna utveckling sker samtidigt som en ökande befolkning och klimatförändringar förutspås sätta tillgången till brukbar mark och produktionen av livsmedel under allt större press. Syftet med denna uppsats är att problematisera den fortgående exploateringen av jordbruksmark. Med utgångspunkt i frågor som rör livsmedelstrygghet och ett förändrat klimat analyseras politiska styrdokument på nationell och kommunal nivå genom en kvalitativ innehållsanalys. Dokumenten som analyseras utgörs av den nationella livsmedelsstrategin samt ett urval av kommunala översiktsplaner. Resultaten av analysen visar att det finns en medvetenhet om frågor som rör klimatförändringar och livsmedelstrygghet i relation till exploatering av jordbruksmark, vilket gör att man på nationell nivå efterfrågar större restriktion kring exploateringen på kommunal nivå. I översiktsplanerna väljer kommunerna dock i de flesta fall att värdera andra samhällsintressen högre, vilket resulterar i att jordbruksmark försvinner. Sammantaget identifierar uppsatsen en konflikt mellan kortsiktiga och långsiktiga intressen, där det kommunala intresset att bygga för en växande stad ställs mot frågan om hur viktigt det är att värna om kapaciteten att möta klimatförändringar och trygga en framtida tillgång till livsmedel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)