Kommunikativa aktiviteter hos elever med annan språklig bakgrund En kvalitativ studie inom grundsärskolans ämnesområden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Det övergripande syftet med denna uppsats var att studera interaktioner där grundsärskoleelever med annan språklig bakgrund än svenska deltar. Studiens inriktning var på elevens kommunikation och hur pedagoger ger eleven möjligheter och verktyg till kommunicerande. Inriktningen specificerades mot elever som läser ämnesområden och pedagogernas handlingar, på vilket sätt de tar hänsyn till elevernas kommunikativa förmåga och den språkliga bakgrunden. I studien användes två datainsamlingsmetoder. Dessa metoder inkluderade elever och pedagoger i observationer samt fokusgruppsintervjuer med pedagoger genom video- och ljudinspelningar. De två grundsärskolor som deltog i studien var placerade i två olika bostadsmiljöer, varav en i ett mer mångkulturellt bostadsområde. Observationer och fokusgruppsintervjuer analyserades med fokus på elever med annan språklig bakgrund än svenska samt en intellektuell funktionsnedsättning. Resultatet analyserades utifrån två ramverk, det sociokulturella perspektivet och det specialpedagogiska perspektivet. I studien framkom det att mer kunskap behövs när det gäller elever med annan språklig bakgrund än svenska i grundsärskolan, och vilken betydelse modersmålet har för utvecklingen i det nya språket. Risken finns att pedagoger glömmer bort att en elev har olika kategoritillhörigheter som påverkar varandra. Det är svårt att veta vilka insatser som ska göras för eleven utifrån om det är elevens funktionsnedsättning eller om det beror på språkliga svårigheter. Pedagoger i grundsärskolan behöver därför mer kunskap om modersmålets betydelse för elever med intellektuell funktionsnedsättning och dess andraspråksutvecklingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)