Skolledares betydelse för lärares arbete : Skolledares ansvar för att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

Författare: Kristina Cato; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Denna studie har som syfte att undersöka lärares uppfattning om skolledare/rektorers uppdrag och betydelse för lärares arbete. Studien svarar på frågan vilka ansvar skolledare har för att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undersökningen är kvantitativ och har genomförts via en web-enkät och riktat sig mot lärare inom grundskolan från förskoleklass till årskurs nio. Undersökningens resultat visar att skolledares uppdrag handlar om yttre faktorer som kan kopplas mot skolans regelverk och styrdokument samt inre faktorer som kan härledas mot styrning av skolans inre utvecklingsarbete. Skolledare har betydelse för lärares arbete på individ, grupp och organisationsnivå. Studien visar också att lärarna lägger stort ansvar på skolledare/rektor att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undersökningens resultat kan användas för att bidra med lärdomar om vilka förväntningar lärare har på skolledare/rektor i rollen som administrativ och pedagogisk ledare samt upptäcka förändringsprocesser i rollen som skolledare/rektor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)