Sjuksköterskans insatser och bedömningsverktyg för identifiering av sepsis inom akutslutenvård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Sepsis är ett livshotande tillstånd som kan drabba alla individer i olika åldrar och förekommer världen över. Tidig identifiering och snabb hantering kan leda till minskade komplikationer, minskat sjukdomslidande för patienten samt minskad risk för livshotande situationer vilket i sin tur leder till mindre belastning och lägre kostnader för vården. Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka sjuksköterskans insatser och användning av bedömningsverktyg för identifiering av sepsis inom akutslutenvård. Metod: En litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar varav nio av dem är kvantitativa och en är kvalitativa metod. Sökningen genomfördes i Cinahl och PubMed, vilka är två relevanta databaser inom området. Samtliga inkluderande artiklar kvalitetsgranskades och analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: De flesta artiklar betonar sjuksköterskans roll och värdet av sjuksköterskans insatser i tidig identifiering av sepsis. I samband med arbetets syfte har tre kategorier identifierats utifrån valda data vilka är, sjuksköterskans insatser baserat på olika implementeringsprogram, bedömningsverktyg vid identifiering av sepsis (SIRS och qSOFA) och hindrande samt främjande faktorer vid identifiering av sepsis. Slutsatser: Resultat från denna studie tyder på att forskning kring sjuksköterskans roll är begränsad jämfört med det medicinska området trots att både områdena är lika viktiga vilket har påvisats i denna litteraturstudie. Därför behövs mer forskning kring sjuksköterskans roll och insatser vid identifiering av sepsis samt bättre följsamhet kring SSC (Surviving Sepsis Campaign) riktlinjer inom vården. Dessutom behövs mer av både teoretisk kunskap och kompetensutveckling för sjuksköterskor inom sepsisvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)