Sociala mediers effekter på unga män : En kvalitativ studie om hur välbefinnandet hos unga män påverkas av de sociala medierna Facebook och Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Människan är i stort behov av socialt samspel, att känna sig sedd och uppskattad i den sociala omvärlden samt undvika att bli exkluderad från samhället. Idag lever människan i två parallella världar då människan vistas i det verkliga rummet och i det virtuella rummet. I det virtuella rummet blir det extra tydligt hur och när människor ger varandra respons. Syftet med den här studien är att med hjälp av social konstruktionism och symbolisk interaktionism få bättre förståelse hur unga mäns välbefinnande påverkas av sociala medier. Det digitala samhället tillför nya ideal, normer, regler och moral. Det gör att människan kan utnyttja digitaliseringen till sin egen fördel, exempelvis “gömma sig bakom skärmen”. Många tidigare undersökningar har kvinnliga respondenter och därför är urvalet i den här studien unga män i åldrarna 18-35 år. Med en kvalitativ metod genomfördes 10 semistrukturerade djupintervjuer. Dessa visade att deltagarna påverkas i olika utsträckning men att majoriteten av deltagarnas välbefinnande påverkas negativt. I studiens resultat framkom fem huvudteman och 17 subteman. De fem huvudteman som framkom var följande: självkänsla, välbefinnande, självpresentation, insikt och livscykel. Under dessa huvudteman återfinns tillhörande subteman.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)