Smartphones, ett problem eller en tillgång? - En kvantitativ studie om unga studenters attityder till smartphones

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Följande studie är en kvantitativ undersökning av unga studenters attityder till smartphoneanvändning. Det finns få svenska undersökningar om attityder till smartphones trots en dramatisk ökning av användande de senaste åren. Eftersom smartphones numera utgör en stor del av ungas sociala liv är det viktigt att förstå hur de upplever och värderar sin användning samt eventuella utmaningar användningen medför. Studien undersökte tre forskningsfrågor. Den första kartlägger unga studenters attityder till sin smartphoneanvändning. Forskningsfråga 2 och 3 analyserar beteenden och attityder med samband till stress respektive missnöje med sin smartphoneanvändning. Studien baserades på primärdata genom en insamlad enkät med 173 deltagare (kvinna = 100, Man = 72, vill ej uppge = 1) i åldrarna 18-24 år. Datamaterialet har analyserats med hjälp av statistik i form av regressionsanalyser och emotionssociologiska teorier. Resultaten av forskningsfråga 1 visar att majoriteten av unga studenter varken är missnöjda eller stressade av sin smartphoneanvändning. Däremot upplever majoriteten ett mobilberoende samt betydande meningslöshet i sin användning. Gällande forskningsfråga 2 och 3 upplevde kvinnor sig mer stressade än män i sin smartphoneanvändning. De som oftast använder sociala medier för att chatta med vänner istället för att följa vad andra laddar upp är mer nöjda med sin användning, medan de som upplever en betydande meningslöshet var istället mer missnöjda med sin användning. Ingen koppling finns i det här urvalet mellan daglig mängd smartphoneanvändning och stress eller missnöjdhet med användningen. Utifrån studiens resultat rekommenderas djupare kvalitativa studier för att förstå vad meningslösheten innebär för unga studenter. Även kvantitativa studier baserade på slumpmässigt urval rekommenderas för att vidare undersöka befolkningen och se om liknande mönster stämmer överens med en större population än unga studenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)