Akutkirurgiska patienters upplevelser av vårdrelationen vid inskrivning på en kirurgisk vårdavdelning : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

Sammanfattning: Bakgrund: Akutkirurgiska patienter upplever sig dåligt informerade samt avsaknad av delaktighet och integritet vid inläggning på en kirurgisk vårdavdelning från akutmottagningen, vilket har en negativ påverkan på deras upplevelse av vården. Genom att lägga fokus på vårdrelationen kan omvårdnadens kvalitet och patientens upplevelse av vården förbättras. Första intrycket har visat sig ha betydelse för hur vårdrelationen utformas, men det saknas studier som beskriver akutkirurgiska patienters upplevelser av vårdrelationen vid inskrivningen på en kirurgisk vårdavdelning. Syfte: Syftet var att undersöka och beskriva hur akutkirurgiska patienter som vårdas på en kirurgisk vårdavdelning upplever vårdrelationen vid inskrivning på vårdavdelningen. Metod: En kvalitativ intervjustudie med deduktiv ansats genomfördes med elva deltagare som genomgått inskrivning på en kirurgisk vårdavdelning. Analysen gjordes utifrån dimensionen vårdrelation i ramverket Fundamentals of Care. Intervjuerna analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultat: Deltagarna upplevde generellt en god vårdrelation vid inskrivning på en akutkirurgisk vårdavdelning. Betoning lades på personalens bemötande och agerande vid inskrivningen, och deltagarna beskrev att deras upplevelse av förtroende, delaktighet och känsla av att vara sedd påverkades av personalens agerande. Även informationens anpassning och planering av vårdtiden upplevdes viktiga och påverkade deltagarnas upplevelse av vårdrelationen vid inskrivningen. Slutsats: Akutkirurgiska patienters upplevelse av vårdrelationen vid inskrivning på en kirurgisk vårdavdelning påverkas av personalens bemötande, agerande samt delgivning av information. Inskrivningsrutiner som främjar vårdrelationen behöver skapas för att säkerställa jämlik vård för alla kirurgiska patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)