MOTIVERANDE LEDARBETEENDEN I FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHEN : Ur ett ledarskapsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: MOTIVERANDE LEDARBETEENDEN I FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHEN - Ur ett ledarskapsperspektiv Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi Författare: Rasmus Israelsson & Vincent Lanner Handledare: Monika Wallmon Examinator: Svante Brunåker Datum: Juni 2021 Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur motiverande ledarbeteenden tar sig uttryck inom specifika fastighetsmäklarföretag. Med fokus på målvägsteorin och intern konkurrens. Empiri: I den empiriska delen av uppsatsen presenteras en sammanställning av intervjusvaren, det vi ansåg vara mest väsentligt utifrån målvägsteorin framhävs. Metod: En kvalitativ metod användes för att genomföra studien. Semistrukturerade intervjuer användes vid genomförandet av de kvalitativa intervjuerna för att få mer utvecklade svar. 10 kontorschefer/franchisetagare intervjuades via zoom, telefon samt fysiska möten. Slutsats: Både intern konkurrens och målvägsteorin kan skapa motivation för medarbetare. Intern konkurrens är ett fenomen som kan styras med hjälp av målvägsteorin till en motivationsfaktor. Studiens bidrag: Tidigare forskning har främst fokuserat på fallstudier med inriktning på målvägsteorin. Denna studie har undersökt sambanden mellan målvägsteorin och intern konkurrens samt haft fokus på en bransch som tidigare inte studerats med målvägsteorin. Förslag till vidare forskning: Vidare forskning som rekommenderas är att även inkludera medarbetare i studien för att få ett bredare perspektiv på problemet.   Nyckelord: intern konkurrens, motivation, ledare, fastighetsmäklare, målvägsteorin

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)