När livet vänds upp och ner : En litteraturstudie om anhörigas upplevelser och behov av stöd när en familjemedlem insjuknar och omhändertas av akutsjukvården.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Evelina Bygdén; Kristina Rönn; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Akut sjukdom eller skada inträffar ofta oväntat och kan kräva ett akut omhändertagande. När anhöriga upplever det akuta omhändertagandet uppstår både känslor och behov, vilka behöver bli mötta och tillgodosedda för att anhöriga inte ska uppleva ohälsa. Sjuksköterskans förståelse för anhörigas situation skapar möjlighet för bra bemötande och stöd anpassat till situationen anhöriga befinner sig i. Syfte: Syftet var att belysa anhörigas upplevelser och behov av stöd när en familjemedlem insjuknar och omhändertas av akutsjukvården. Metod: Kvalitativ litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar. Studien har utgått från kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & Hällgren Graneheims (2012) beskrivning. Resultat: I studien framkom det fyra kategorier och åtta underkategorier vilka beskriver upplevelse och behov hos anhöriga. Hur de anhörigas behov möttes inverkade på hur situationen upplevdes, vilket i sin tur kunde spegla hur anhörigas upplevelser inverkade på patienten. Slutsats: Ett akut omhändertagande upplevs individuellt. Känslomässigt kaos och ovetskap är vanligt beskrivna upplevelser i det akuta omhändertagandet. Anhörigas upplevelser påverkas till stor del av hur de behov som uppstår möts och tillgodoses. Sjuksköterskan kan genom medvetenhet och kunskap om upplevelserna bemöta anhöriga på bästa möjliga sätt och underlätta situationen för de anhöriga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)