"attention is love" : känslighet och uppmärksamhet som praktisk kunskap i psykoterapi

Detta är en Magister-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

Sammanfattning: Denna utforskande vetenskapliga essä vill fördjupa och begreppsliggöra ett praktiskt kunnande för en psykoterapeut utifrån en berättelse från en arbetsdag i dennes profession. Ett inledande citat av nobelpristagare Olga Tokarczuk: ”Känsligheten som den allra blygsammaste formen av kärlek (…)”, blir essäns avstamp som sedan följs och vars betydelse vävs samman med berättelsen. En överordnande undran vid essäns avfärd är vad begreppet känslighet, uppmärksamhet och kärlek har för betydelse för psykoterapeuten i sin profession. Olika filosofers, författares och poeters texter och berättelsen väver i essän fram det praktiska kunnandet, omdömet och kraften i att vara den som finns för en annan som lider och samtidigt finnas för sitt eget lidande. Det betyder att den egna sårbarheten avtäcks hos den profession som är på plats i sitt arbete för att ta del av en annan människas tillvaro och verklighet men även förnimma och hantera det som inte berättas eller verbaliseras. Essän begreppsliggör känsligheten uppmärksamheten och kärleken genom att söka och finna deras ursprung i antikens filosofi och idéerna om kärlek och kunskap. Därifrån går undersökandet till kärlek som en moralfilosofisk ide. Ur det arbetet förs tankar och de olika filosofernas funderingar in och prövar begreppet kärlek som ett praktiskt kunnande i psykoterapi. Att kärlek till klienter och kärlek till sig själv, möjligen är en praktisk kunskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)