Krishantering inom turistföretag : En kartläggning av Ölands turistföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Författare: Vanessa Olsson; [2021]

Nyckelord: kris; krishantering; företag; turism; covid-19;

Sammanfattning: Frågeställning och syfte  På vilka sätt arbetar Ölands turistföretag med krishantering under coronapandemin? Syftet är att kartlägga hur Ölands turistföretag har arbetat med krishantering under coronapandemin. Teori kopplat till krishantering inom företag ligger till grund för att kunna genomföra en kartläggning på Ölands turistföretag. Metod: Uppsatsen baseras på kvalitativ data och en deduktiv ansats. I insamlingen av empiri väljer författaren att genomföra en mailintervju på åtta Öländska turistföretag. Slutsats: Inga av Ölands turistföretag hade en krishantering sedan tidigare för att hantera en kris som coronapandemin. Stora delar av deras verksamheter har fått ändras om för att deras vardagliga rutiner ska vara anpassade efter Regeringen och Folkhälsomyndighetens råd. Däremot kunde författaren genom en kartläggning som grundar sig på två krishanteringsmodeller kartlägga hur Ölands turistföretag arbetade i förebyggande, förberedelser, reaktion och i efter krishantering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)